เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
Medical Supplies

ชุดอุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล

ท่อระบายของเหลวออกจากแผลหลังการผ่าตัด (Flat ,Round Drain)
อุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล (Reservoir Wound drain)

Cotton noids (แผ่นสำลีซับโลหิต)

Adult Heated Circuit with Chamber